pic-upheader

banner01

روغن پایه

این روغن پایه بدون مواد افزودنی برای استفاده در شرایط ساده کار و بدون فشار استفاده میگردد.این روغن فاقد هرگونه ناخالصی یا ترکیبات است که اثر نامطلوب بر کیفیت روغن بگذارد.

 

چگالی رنگ نقطه اشتعال گرانروی t100c شاخص گرانروی درجه روغن
%892 2/5 220 10 105 30