pic-upheader

banner01

SAE-50

این روغن موتور با گرید 50 جهت مصرف در فصل تابستان می باشد در تولید این روغن از مواد افزودنی و مرغوب استفاده شده است :

 

چگالی نقطه اشتعال نقطه ریزش شاخص گرانروی گرانروی CST100C درجه روغن
0/895 220 21- 115 20 SAE-50<