pic-upheader

banner01

SAE-20W50

روغن موتور با مشخصات ویژه برای تمام فصول سال و با سطح کیفیت API:SC/CC دارای روانکاری مناسب می باشد  و برای موتورهای بنزینی و دیزلی توصیه می شود .

 

چگالی نقطعه اشتعال نقطه ریزش شاخص گرانروی گرانروی CST100C درجه روغن
0/895 220 27- 120 19/5 20W50