pic-upheader

banner01

روغن دنده

این روغن در دنده هایی از نوع مارپیچی و حلزونی که تحت شرایط  فشار و سرعت های لغزشی پایین کار می کنند استفاده می شود.

این روغن در دو گرید 90 و 140 تولید می شود  .استاندارد ملی 2975

چگالی نقطه اشتعالی نقطه ریزش شاخص گرانروی گرانروی cst100c درجه روغن
0/888 200 9- 120 18 90
0/890 210 6- 140 28 140